Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BRIGHTS

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Σειράς Μαθημάτων BRIGHTS έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη Σειρά Μαθημάτων μεικτής εκπαίδευσης "Αντιμετωπίζοντας την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη μέσα από την Ψηφιακή Αφήγηση", η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου BRIGHTS. Η Σειρά Μαθημάτων θα διατεθεί, για πρώτη φορά, σε τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα), από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2018. Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά η δομή του προγράμματος εκπαίδευσης, η μεθοδολογία του, οι μαθησιακοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η Σειρά Μαθημάτων BRIGHTS αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές που εργάζονται με νέους ηλικίας 13-19 ετών, προκειμένου να υλοποιήσουν την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη χρησιμοποιώντας την τεχνική της Ψηφιακής Αφήγησης, τόσο σε σχολεία, όσο και σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης.  Στόχος της Σειράς Μαθημάτων είναι να ανταποκριθεί σε κρίσιμες απαιτήσεις εκπαίδευσης των νέων, όπως οι διαπολιτισμικές δεξιότητες, η κριτική σκέψη, η μάθηση μέσω συνεργασίας και εργασιών, η δημιουργικότητα και ο ψηφιακός εγγραμματισμός.

Η Σειρά Μαθημάτων BRIGHTS θα παρασχεθεί μέσω μεικτής εκπαίδευσης και αποτελείται από δύο διαφορετικές φάσεις:

  • Διαδικτυακή (online) εκπαίδευση: ένα MOOC (20 ώρες), το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτές που εργάζονται με νέους στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
  • Διαζώσης εκπαίδευση: εργαστήρια (10 ώρες) για να εκπαιδευτούν επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν πρακτικά εργαστήρια (25 ώρες) εμπλέκοντας άμεσα τους νέους στην παραγωγή ψηφιακών αφηγημάτων σχετικά με παγκόσμιες προκλήσεις όπως η αειφόρος ανάπτυξη και ο τρόπος ζωής, η κοινωνική ένταξη και η πολιτιστική ποικιλομορφία, η ισότητα των φύλων, η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενεργός συμμετοχή στα κοινά και η δημοκρατία.

Η Σειρά Μαθημάτων BRIGHTS προωθεί την εκπαίδευση σε θέματα αιχμής με τρόπο δημιουργικό και συμμετοχικό. Είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει, όχι μόνο τους συμμετέχοντες στα μαθήματα, αλλά και μέλη του ευρύτερου τομέα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενδιαφέρονται για την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη.

Το έγγραφο διατίθεται στα:

course-curricilum
Πατήστε την εικόνα για να κατεβάσετε την έκθεση!