Δημοσιεύσεις

BRIGHTS – Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών Εκπαίδευσης/Κατάρτισης

Ποιες είναι οι ανάγκες εκπαίδευσης/κατάρτισης των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στο πεδίο της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (Global Citizenship Education); 

Ο σκοπός του έργου BRIGHTS είναι να προωθήσει  την Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη σε πλαίσια τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω της ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling). Οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν για την σύνταξη της παρούσας έκθεσης που αποτελεί και σημαντικό σταθμό στην πορεία του έργου. Η έκθεση παρουσιάζει και αναλύει τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, προκειμένου να κάνουν αποτελεσματική χρήση της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικού εργαλείου στο πεδίο της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη. 

Η Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών Εκπαίδευσης/Κατάρτισης συνοψίζει τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής και επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την περίοδο Φεβρουαρίου- Μαΐου 2017. Η έκθεση αναδεικνύει τα κύρια παιδαγωγικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία περιεχομένου τα οποία θα ληφθούν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό του BRIGHTS  μικτού προγράμματος  που θα προσφερθεί σε τουλάχιστον 400 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 90 αναλυτικές συνεντεύξεις με ειδικούς στην Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη, διαμορφωτές πολιτικών, εκπροσώπους σχολείων και  ΜΚΟ, με σκοπό τη συγκέντρωση των απόψεών τους για τη σχετικότητα των γενικότερων και ειδικότερων θεματικών της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη, τα πλεονεκτήματα που μια τέτοια εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να επιφέρει σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και στην ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά, καθώς και την επιπρόσθετη αξία της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης με μαθητές και νέους". 

report1
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έκθεση!