Ενημερωτικό υλικό στην Εκπαίδευση για την ιδιότητα του Πολίτη

 

Πληροφοριακό κιτ για την εκπαίδευση στην ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη (ΕΙΠΠ) για φορείς χάραξης πολιτικής

Το παρόν πληροφοριακό κιτ στόχο έχει να παρέχει στους φορείς χάραξης πολιτικής όλη την απαραίτητη γνώση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (ΕΙΠΠ) στη σύγχρονη κοινωνία. Το παρόν έγγραφο συνοψίζει την ΕΙΠΠ, τις βασικές αρχές, τις ικανότητες και τα πλεονεκτήματά της και παρέχει καλές πρακτικές εφαρμογής της. Σκοπός του είναι να πείσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να ενσωματώσουν την ΕΙΠΠ στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών τους. Επιπλέον, παρουσιάζει τη μέθοδο της Ψηφιακής Αφήγησης (ΨΑ) και τα πλεονεκτήματά της, ως εργαλείου για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ΕΙΠΠ.

infokit_cover
Πατήστε την εικόνα για να κατεβάσετε την έκθεση!